Cadet GR 138 Round of 64 – Sam Frankowski (MO) vs. Justin Hall (CA)

September 15, 2017
http://www.youtube.com/watch?v=V_Q7SJwupYE